For_fagpersoner

For fagpersoner

Vi hjelper dere med å styrke brukermedvirkningen og pårørendearbeidet innen rus og psykisk helse.

Pårørende kompetanse skal støtte og utfylle det arbeidet som gjøres for pårørende til psykisk syke og/eller rusmisbrukere, primært innenfor Helse Sør-Øst.

Pårørende kompetanse eies og drives av organisasjonen Voksne for Barn og Landsforeningen for pårørende innen psykiatri (LPP), med finansiering og støtte fra Helsedirektoratet.

Pårørende kompetanse har to hovedoppgaver:

— Utvikling og implementering av tiltak for pårørende
— Innhenting, systematisering og formidling av erfaringsbasert kunnskap.

Tiltakene Møteplass og Pårørendeguide styrker kommunikasjon, samarbeid og ivaretakelse av pårørende.

Pårørende kompetanse for helseforetak

Pårørende kompetanse tilbyr helseforetakene ferdige pakker med tjenester som hjelper dem å hjelpe pårørende. Vi bidrar til å fremme brukermedvirkning og styrke pårørendearbeidet. Vi innhenter erfaringsbasert kunnskap om pårørendes situasjon og behov, og formidler dette videre til helseapparatet, fagmiljøene og våre eiere.

Pårørende kompetanse for pårørende

Våre målsetninger:

Skape tilbud der pårørende blir møtt på egne premisser
Generere kunnskap om pårørendes situasjon og behov
Bidra med kunnskap om pårørendes situasjon og behov til helsevesenet og offentlige myndigheter
Øke pårørendes innflytelse på utviklingen innen psykisk helsevern

Hva er møteplass for fagfolk og foretak?

Møteplass er en god metode å ta i bruk for alle som skal yte tilbud til pårørende av mennesker med psykisk sykdom og/eller rusproblemer.

Møteplass er samtidig en arena for brukermedvirkning på systemnivå. Pårørende Kompetanse holder opplæring i Møteplassmodellen, og har ansvar for samarbeid og implementering av Møteplass som metode.

1. På møteplass møtes både pårørende og fagfolk for å utveksle erfaringer om det å leve tett på psykisk sykdom.

2. Møteplass arrangeres både for foreldre, søsken, barn av eller partnere til personer med psykiske lidelser og/eller rusploblemer.

3. Vi i Pårørende Kompetanse har ansvaret for å videreformidle de erfaringene og den kompetansen som formidles på møteplass til hjelpeapparatet.

4. Pårørende Kompetanse holder opplæring i Møteplass-modellen, og har ansvar for samarbeid implementering av Møteplass som metode.

5. Gjennom et samarbeid med Pårørende kompetanse kan helseforetak og -tjenester samordne og systematisere sitt pårørendearbeid i tråd med pasientrettighetsloven. Slik kan man imøtekomme pålegg om både å gi et tilbud til pårørende og om brukermedvirkning fra pårørende.

Kontakt Pårørende kompetanse dersom du tror Møteplass kan være noe for din arbeidsplass eller for hjelpeapparatet der du bor.

Les mer >> Møteplass