Foto: Coulorbox

Pårørendeguide

En frivillig og godkjent person som ønsker å hjelpe pårørende til mennesker sliter psykisk.

Pårørendeguide – hva er det?

pg_han_blindebukkPårørende til en som er psykisk syk eller har rusproblemer føler seg ofte alene. Hjelpeapparatet kan være komplisert å forstå, og det er vanskelig å ta avgjørelser til beste for både seg selv og den syke. I tillegg tar det på egne krefter å stå nær en som er psykisk syk eller har rusproblemer.

En pårørendeguide har selv erfaring som pårørende. Pårørendeguiden er en frivillig, kvalifisert person som ønsker å hjelpe andre pårørende.

For å kunne være en god støtteperson, er det viktig at guiden selv har bearbeidet sine egne erfaringer slik at han eller hun kan være en ressurs for andre.

Mange enkeltstående pårørende og familier har benyttet en pårørendeguide og opplevd at de har fått god støtte, gode råd og god hjelp. Tilbudet er gratis.

 

pg_begge_stigePårørendeguidens oppgaver

De pårørende og pårørendeguiden avklarer først rammer for samarbeidet og hva som skal være guidens rolle. De pårørende får støtte og veiledning i en 6-ukersperiode. Perioden kan forlenges etter avtale.

Guiden skal først og fremst være en aktiv lytter og praktisk veileder. Mange pårørende ønsker hjelp til å forberede møter med hjelpeapparatet. Guiden kan også delta på møter som en støtte for de pårørende. En pårørendeguide kan i tillegg hjelpe til med å finne informasjon om tilbud, lover og rettigheter.

Pårørendeguiden har på forhånd undertegnet taushetserklæring. De som mottar hjelp fra en pårørendeguide, må under­tegne en erklæring om at de tar imot tilbudet, med det innsynet det vil innebære.

 

pg_henne_morgensolØnsker du å bli pårørendeguide?

Kontakt Pårørende Kompetanse på e-post eller telefon og fortell litt om deg selv. Vi foretar en intervjusamtale før vi begynner med opplæring.

Pårørende kompetanse gir opplæring til pårørendeguider og godkjenner dem. Pårørendeguidene får veiledning og jevnlig oppfølging.

 

Tror du familien din kan trenge en pårørendeguide?

Kontakt Pårørende Kompetanse og fortell om din situasjon og behov. Vi formidler kontakt videre med en pårørendeguide. Dere avklarer først rammer for samarbeidet og hva som skal være guidens rolle. Pårørendeguiden kan gi dere støtte og veiledning i en avtalt periode.

 

Erfaringsbasert kunnskap

Svært mange er pårørende eller nærstående til mennesker med psykiske lidelser eller rusproblemer i Norge. Hver og en av disse har opparbeidet seg kunnskaper og erfaringer som kan bidra til å forbedre helsevesenet.

pk_han_telefonGjennom et samarbeid med Pårørende Kompetanse kan helseforetak og de ulike tilbudene innen spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten samordne og systematisere sitt pårørendearbeid i tråd med pasientrettighetsloven.

Pårørendeguidene leverer skriftlige, anonymiserte rapporter til Pårørende Kompetanse. Rapportene skal gjenspeile de problemstillingene og utfordringene guidene har møtt. Erfaringskompetansen til alle pårørendeguidene samordnes og formidles tilbake til helseforetakene, fagmiljøene og brukerorganisasjonene. Slik arbeider Pårørende Kompetanse og pårørendeguidene for endring, styrking, påvirkning og forbedring av helse- og sosialtjenestene.