Rettigheter

Rettigheter for pårørende

Helseforetakene skal ivareta de pårørende til psykisk syke. Dette er uttrykt i oppdragsdokumentet fra eieren av det enkelte helseforetaket, i lovverk om pasientrettigheter, arbeid med individuell plan m.m.

Kommunene har også dette ansvaret ut fra blant annet «Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester».

Pårørendes rett til informasjon

Helsepersonell har taushetsplikt om helsetilstanden til pasienter og den behandling de får. Pasienter kan likevel samtykke til at andre får informasjon. Hvis en pasient samtykker kan for eksempel de nærmeste pårørende informeres. De pårørende kan da få rett til å vite om pasientens helsetilstand, diagnose og behandlingsutsikter. Pasienten kan også bestemme at bare visse opplysninger skal gis. I noen tilfeller kan selve situasjonen tilsi at de pårørende skal ha informasjon selv om pasienten på forhånd ikke har gitt samtykke til det.

Ved behandling av pasienter som ikke selv kan ivareta sine interesser har de nærmeste pårørende rett til å bli informert.

Retten til informasjon til pårørende fremgår av pasientrettighetsloven § 3-3, og du kan be den som yter helsehjelp om at retten oppfylles etter pasientrettighetsloven § 7-1. Dersom ikke retten oppfylles kan du klage til Helsetilsynet i det fylket helsehjelpen gis. Klageretten fremgår av pasientrettighetsloven § 7-2.

Hvilke rettigheter har du som pårørende?

Etter pasientrettighetsloven er pårørende tillagt viktige funksjoner i pasienters kontakt med helsevesenet. Når pasienten samtykker eller forholdene tilsier det, skal nærmeste pårørende ha informasjon om helsetilstanden og den hjelpen som gis. Nærmeste pårørende skal også gi samtykke til helsehjelp når pasienten ikke er i stand til å gjøre det selv, og de har på visse vilkår rett til innsyn i journaler når en pasient dør. De nærmeste pårørende er etter loven de pasienten selv oppgir. Dersom pasienten er ute av stand til å oppgi pårørende, skal nærmeste pårørende være den som i størst utstrekning har kontakt med pasienten. Helsevesenet skal ta utgangspunkt i en rekkefølge der ektefelle, registrert partner, samboere, myndige barn og foreldre kommer først.

Mer om det å være pårørende

Å være partner til en som er psykisk syk

Å være foreldre til en som er psykisk syk

Å være søsken til en som er psykisk syk

Å være voksne barn av en som er psykisk syk

Nyttige lenker om pårørendes rettigheter

Lov om pasientrettigheter

Psykisk helsevern-loven

Tiltaksplan for pårørende til mennesker med psykiske lidelser

Rapport om tiltak for barn med psykisk syke foreldre

Pasientrettigheter

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet