Pårørende kompetanse

Hvis en av dine nærmeste blir psykisk syk eller rusavhengig ønsker du muligens å hjelpe. Noen ganger er ingen hjelp den riktige hjelpen. Ved behandling av rusmisbruk og psykiske lidelser, er informasjon, rådgivning og støtte til pårørende viktig.

Pårørende kompetanse

Det har siden midten av 50-tallet blitt gjennomført en mengde studier om hvordan familien påvirkes av at et medlem er psykisk syk. Pårørende befinner seg ofte i en todelt situasjon. På den ene siden skal de være en støtte for den som er syk, både i behandlingssammenheng og i dagliglivet. På den andre siden trenger også pårørende og nærpersoner å få støtte, informasjon, råd, veiledning.

Pårørende til psykisk syke eller rusmisbrukere har ulike behov og utfordringer. De befinner seg i ulike livssituasjoner og og møter dermed forskjellige utfordringer i sin rolle som mor, kjæreste, forelder eller søsken til den som strever i livet. Sykdommen eller avhengighetens alvorlighet og varighet påvirker også hvordan man takler å være en pårørende. Ett fellestrekk for pårørende er imidlertid at de ofte vil ha nytte av hjelp og støtte utenfra for å mestre hverdagen og sette grenser ovenfor den som er syk.

Om å være pårørende til en rusavhengig

Mange pårørende sliter med sårede følelser, skyldfølelse, langvarig sorg, kriseopplevelser og stor usikkerhet. Ofte opplever pårørende at de, på grunn av sin spesielle livssituasjon, får et begrenset sosialt liv, noe som også gjør at de blir mer alene og ensomme med sine tanker og utfordringer. Mange opplever også at de ikke kan ivareta sitt eget yrkesliv i tilstrekkelig grad. Det er også vanlig å ha økonomiske utgifter direkte eller indirekte knyttet til at en i familien er psykisk syk.

Pårørende opplever ofte at deres totale livskvalitet forringes og risikerer å selv ende opp med psykiske og fysiske problemer. Noen typiske kjennetegn på dårlig psykisk helse kan være opplevelse av angst, følelsesmessig stress og at man får lite tid og rom til å ivareta egne behov. Pårørende kan også oppleve isolasjon og tap av nettverk. Mange er alltid på vakt og klarer aldri å hvile helt eller slappe helt av.

Pårørende har en viktig rolle. Gode relasjoner til pårørende kan bety mye for bedring hos mennesker med psykisk sykdom eller rusavhengighet. Dersom pårørende skal være en ressurs, må de ha informasjon om sykdommen og vite hvor de kan søke hjelp. Jo mer pårørende forstår om psykisk helse og rus, desto større er sjansen for at den som sliter klarer å leve med sykdommen sin eller komme seg ut av misbruk.

kommer snart